top of page

Eureka Creates | Nederland

hello@eurekacreates.com 

​​

ALGEMENE VOORWAARDEN EUREKA CREATIVE AGENCY

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

    In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

   1. Eureka: Eureka Creative Agency, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Herengracht 420, 1017 BZ te Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 70778655.

   2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Eureka een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

   3. Consument: een Wederpartij, natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

   4. Partijen: Eureka en de Wederpartij gezamenlijk.

   5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Eureka zich jegens de Wederpartij verbindt tot het verlenen van Diensten en/of de verkoop en levering van Producten.

   6. Diensten: de dienstverlening waartoe Eureka zich in het kader van de Overeenkomst jegens de Wederpartij heeft verbonden, waaronder, doch niet uitsluitend, begrepen kunnen zijn, het realiseren en leveren van een Werk en uiteenlopende andere diensten met betrekking tot marketing, design & branding.

   7. Producten: de in de kader van een koopovereenkomst tussen Partijen door Eureka aan de Wederpartij te leveren zaken of digitale content, zoals, maar niet beperkt tot drukwerk en e-books.

   8. Werk: een werk in de zin van de Auteurswet, zoals een huisstijl, website, logo of ontwerp voor drukwerk, dat door of namens Eureka en in opdracht van de Wederpartij wordt vervaardigd.

   9. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

   1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Eureka en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.

   2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door Eureka worden betrokken.

   3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

   4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, prevaleert hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.

   5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

   1. Elk aanbod van Eureka tot het aangaan van een Overeenkomst (waaronder zijn offertes en ter ondertekening aanboden contracten mede begrepen) is vrijblijvend, ook in geval aangegeven is dat het aanbod voor een bepaalde tijd geldig is. Een aanbod van Eureka kan tot meteen na de aanvaarding daarvan door de Wederpartij, nog door Eureka worden herroepen.

   2. Aan een aanbod van Eureka dat een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een aanbod van Eureka dat gebaseerd is op door de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de Wederpartij geen rechten ontlenen.

   3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 4, tot stand op het moment dat het aanbod van Eureka, op de eventueel door Eureka aangewezen wijze, door de Wederpartij is aanvaard.

   4. Eureka behoudt zich het recht voor de Overeenkomst slechts aan te gaan op basis van ondertekening door Partijen van een daartoe opgemaakt contract. In dat geval komt de Overeenkomst pas tot stand door ondertekening door Partijen van het contract, binnen de eventueel daartoe door Eureka aangegeven termijn. Indien in zodanig geval in het contract is bedongen dat het bepaalde in het aanbod van Eureka van toepassing is, maakt het bepaalde in het aanbod tevens deel uit van de Overeenkomst. In geval van strijdigheid tussen het bepaalde in het contract en het aanbod van Eureka, prevaleert het bepaalde in het contract.

   5. Vóór of na totstandkoming van de Overeenkomst gemaakte mondelinge afspraken of mondeling gedane toezeggingen binden Eureka niet, tenzij Eureka deze Schriftelijk aan de Wederpartij heeft bevestigd.

ARTIKEL 4. | DUUR, OPZEGGING EN ANNULERING VAN OVEREENKOMSTEN

   1. De Overeenkomst eindigt door afronding van de Diensten of levering van de Producten, tenzij uit de aard of strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat Partijen zich jegens elkaar hebben verbonden tot voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties (hierna: duurovereenkomst).

   2. Een duurovereenkomst wordt geacht voor onbepaalde tijd te zijn aangegaan, indien niet uitdrukkelijk en Schriftelijk een bepaalde looptijd is overeengekomen. Indien uitdrukkelijk en Schriftelijk een bepaalde looptijd is overeengekomen, wordt de duurovereenkomst na verstrijken van de overeengekomen bepaalde looptijd voor onbepaalde tijd stilzwijgend verlengd, tenzij de duurovereenkomst conform het bepaalde in het volgende lid tijdig is opgezegd.

   3. Een duurovereenkomst eindigt door opzegging per e-mail met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, doch niet eerder dan dat de eventuele bepaalde looptijd is verstreken. Indien geen tijdige opzegging van de duurovereenkomst plaatsvindt, eindigt de duurovereenkomst op de eerstvolgende mogelijke einddatum.

   4. Eureka is steeds gerechtigd de overeengekomen prijs van een duurovereenkomst te wijzigen. Eureka zal de Wederpartij van een prijsverhoging uiterlijk twee maanden voordat de prijswijziging van kracht wordt in kennis stellen. In geval de duurovereenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, zal de prijswijziging niet eerder van kracht worden dan wanneer deze bepaalde tijd is verstreken.

   5. Indien de Wederpartij overgaat tot tussentijdse annulering van de Overeenkomst of de toepasselijke opzegtermijn niet respecteert, is Eureka gerechtigd vergoeding te vorderen van de winstderving ten gevolge van de annulering ontstaan. Deze vergoeding betreft het bedrag waarop Eureka tevens aanspraak had gemaakt in geval de Overeenkomst op reguliere wijze was geëindigd.

ARTIKEL 5. | DERDEN

   1. Eureka is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden en aldus derden bij de uitvoering van de Overeenkomst te betrekken. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

   2. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de derden als bedoeld in het vorige lid. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan Eureka, jegens de Wederpartij een beroep doen op de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen als ware zij zelf partij bij de Overeenkomst.

   3. Behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval, dwingend in de weg staat, is Eureka niet aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten of tekortkomingen van derden als bedoeld in lid 1, met dien verstande dat Eureka zich, voor zover dit redelijkerwijs van hem mag worden verlangd, zal inspannen om bij deze derden herstel te vorderen van eventuele aan hen toerekenbare fouten of tekortkomingen.

   4. Eureka aanvaardt in geen geval enige aansprakelijkheid voor schade als gevolg van fouten of tekortkomingen van derden met die de Wederpartij zelf een overeenkomst heeft gesloten, ook indien dit op advies of voordracht van Eureka is gebeurd.

   5. Het is mogelijk dat de derden als bedoeld in lid 1 hun aansprakelijkheid ter zake willen beperken. Eureka gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat de met hem gesloten Overeenkomst de bevoegdheid inhoudt om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Wederpartij te aanvaarden.

ARTIKEL 6. | VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ IN HET ALGEMEEN

 

   1. De Wederpartij is gehouden om steeds alle informatie (waaronder in een voorkomend geval content zoals afbeeldingen e.d. mede begrepen), die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, zo spoedig mogelijk als voor die opzet c.q. uitvoering van de Overeenkomst is vereist, volledig en op de eventueel daartoe door Eureka voorgeschreven wijze, aan Eureka te verstrekken. De Wederpartij staat in voor de juistheid van alle door haar aan Eureka verstrekte informatie.

   2. De Wederpartij dient Eureka voorts steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen, waaronder mede begrepen het verlenen van alle bevoegdheden en autorisaties, die nodig zijn voor een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst. De Wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren.

   3. Indien en voor zover uitvoering aan de Overeenkomst wordt gegeven op locatie van de Wederpartij of een andere door haar aangewezen en tussen Partijen overeengekomen locatie, draagt de Wederpartij er zorg voor dat de aangewezen ruimte(n) van uitvoering daarvoor geschikt is/zijn en Eureka op die locatie kosteloos gebruik kan maken van alle daar aanwezige en in redelijkheid door hem gewenste zaken en voorzieningen.

ARTIKEL 7. | TERMIJNEN

   1. Eureka spant zich in de eventuele uitvoerings- en/of (op)leveringstermijnen waartoe hij zich jegens de Wederpartij heeft verbonden, na te komen, doch zijn deze termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Eureka treedt niet eerder in dan nadat de Wederpartij Eureka Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld en Eureka na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.

   2. Indien Eureka voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door de Wederpartij te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is Eureka gerechtigd de uitvoering c.q. (op)levering op te schorten voor de duur van de vertraging.

   3. Verzuim van Eureka biedt de Wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 8. | LEVERING VAN PRODUCTEN

   1. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, vindt de levering van fysieke Producten plaats door bezorging daarvan op het door de Wederpartij opgegeven afleveradres.

   2. De levering van digitale Producten geschiedt per e-mail of op een andere geschikte wijze.

   3. Eureka is gerechtigd om bestellingen van fysieke Producten in gedeelten te leveren.

   4. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Wederpartij nimmer gerechtigd te weigeren bestelde fysieke Producten in ontvangst c.q. te nemen en/of het uit hoofde van de Overeenkomst door haar aan Eureka verschuldigde bedrag te voldoen.

   5. Indien, in geval van fysieke Producten, de Producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de Wederpartij is toe te rekenen, is Eureka gerechtigd de Producten voor rekening van de Wederpartij op te slaan, onverminderd de verplichting van de Wederpartij tot voldoening van het uit hoofde van de Overeenkomst door haar aan Eureka verschuldigde bedrag. De in verband met de niet-inontvangstname door de Wederpartij zoals hier bedoeld, te maken extra kosten, zoals extra bezorgkosten, komen dan ook voor rekening van de Wederpartij.

   6. Indien een geleverd fysiek of digitaal Product naar oordeel van de Wederpartij niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dient de Wederpartij daarover binnen vijf dagen na ontdekking van het gebrek, een klacht bij Eureka in te dienen. In afwijking van vorenstaande geldt een klachttermijn van twee maanden na ontdekking indien de Wederpartij een Consument is.

   7. Indien de Wederpartij niet tijdig klaagt, vloeit er voor Eureka uit een dergelijke klacht van de Wederpartij geen enkele verplichting voort.

   8. Fysieke Producten kunnen nimmer zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Eureka worden geretourneerd.

   9. Eureka staat ervoor in dat geleverde fysieke en digitale Producten voldoen aan de redelijke verwachtingen die de Wederpartij daaraan mag stellen (conformiteit).

   10. Een aanspraak op basis van non-conformiteit vervalt in elk geval indien een gebrek van het geleverde het gevolg is van een na de levering van buiten komende oorzaak of een andere niet aan Eureka toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken ontstaan na de levering als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, molestschade, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik en het aanbrengen van veranderingen aan het geleverde.

   11. De Wederpartij kan slechts een beroep doen op non-conformiteit indien de Wederpartij aan al haar uit de Overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen heeft voldaan.

ARTIKEL 9. | WERKEN: UITVOERING, (OP)LEVERING EN KLACHTEN

   1. Onverminderd hetgeen ter zake uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen, wordt het overeengekomen Werk naar eigen technisch en creatief inzicht van Eureka of de door hem ingeschakelde derde uitgevoerd.

   2. Een Werk met betrekking tot webdesign en andere grafische ontwerpen is gebaseerd op het door Eureka verstrekte en door de Wederpartij goedgekeurde voorstel of concept. De goedkeuring van de Wederpartij leidt tot het definitieve Werk.

   3. Een Werk met betrekking tot video- of fotoproductie is gebaseerd op de tussen Partijen op voorhand, bijvoorbeeld aan de hand van uitgewisselde ideeën en/of een vastgesteld script, overeengekomen specificaties.

   4. De Wederpartij maakt aanspraak op het uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen aantal kosteloze correctierondes. Daarvan kan gebruik worden gemaakt onder de voorwaarde dat de eerder tussen Partijen gemaakte afspraken daardoor niet worden verlaten. Wijziging van geleverde video’s of foto’s is uitsluitend mogelijk ten aanzien van elementen die na de opnamedag redelijkerwijs nog bewerkbaarzijn, zoals wat betreft fotoshop of technische montage. Eventueel door de Wederpartij gewenste correcties in een Werk die buiten het bereik van de kosteloze correctierondes vallen, zijn niet bij de overeengekomen prijs inbegrepen en worden, voor zover correcties mogelijk zijn, tegen het op dat moment gebruikelijke door Eureka gehanteerde uurtarief uitgevoerd.

   5. Levering van video- en fotocontent en andere bestanden geschiedt langs elektronische weg, op een door Eureka te bepalen, doch passende wijze.

   6. In geval van levering van een Werk middels WeTransfer, is de Wederpartij verantwoordelijk voor het op tijd downloaden en opslaan van het Werk, en wel vóór verstrijken van de houdbaarheid van de downloadlink. Voor het opnieuw aanvragen van de bestanden kan Eureka naar redelijkheid vast te stellen administratiekosten in rekening brengen in verband met onder meer het opzoeken van de bestanden uit het archief en het opnieuw uploaden daarvan.

   7. De Wederpartij dient bij de (op)levering van een Werk dan wel het voorstel/concept daarvan, binnen 15 dagen te onderzoeken of Eureka de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen c.q. de Wederpartij correcties op het voorstel/concept wenst, en dient Eureka daarvan binnen deze termijn in kennis te stellen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat het Werk aan de Overeenkomst beantwoordt c.q. de Wederpartij het Werk als definitief aanvaardt.

   8. Afwijkingen tussen enerzijds het gerealiseerde Werk en anderzijds hetgeen uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen, kunnen geen reden zijn voor afkeuring, compensatie, ontbinding van de Overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het Werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn. Evenwel wordt op verzoek van de Wederpartij en mits zulks redelijkerwijs van Eureka kan worden gevergd, uitvoering gegeven aan correcties van het Werk tegen het op dat moment gebruikelijke door Eureka gehanteerde uurtarief.

ARTIKEL 10. | KLACHTEN TEN AANZIEN VAN OVERIGE DIENSTEN EN FACTUREN

   1. Het bepaalde in dit artikel vindt toepassing op andere Diensten dan het realiseren van een Werk als bedoeld in het vorige artikel.

   2. De Wederpartij is gehouden om iedere klacht omtrent de uitvoering van de Overeenkomst door Eureka onverwijld na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van de door haar veronderstelde tekortkoming, aan Eureka mondeling kenbaar te maken en vervolgens binnen twee werkdagen aan Eureka Schriftelijk te bevestigen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat Eureka ter zake aan zijn verplichtingen heeft voldaan en de Wederpartij geen beroep meer kan doen op enige tekortkoming van Eureka ter zake.

   3. Klachten omtrent de hoogte van factuurbedragen dienen binnen vijf dagen na factuurdatum Schriftelijk bij Eureka te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht van de Wederpartij om ter zake alsnog bezwaar te maken is komen te vervallen.

   4. Indien de Wederpartij niet tijdig klaagt, vloeit er voor Eureka uit een dergelijke klacht van de Wederpartij geen enkele verplichting voort.

   5. Ook indien de Wederpartij tijdig klaagt, blijft haar verplichting tot volledige en tijdige betaling, alsmede haar verplichting tot verdere nakoming van de Overeenkomst, bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.

ARTIKEL 11. | OVERMACHT

   1. Eureka is niet verplicht de Overeenkomst (verder) na te komen indien en voor zolang hij daartoe niet in staat is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, technische storingen, brand, ongeval of ziekte van personeel van Eureka of door hem ingeschakelde derden, transportbeperkingen, stroomstoringen en dergelijke, waardoor nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk onmogelijk is.

   2. Voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

   3. Indien Eureka bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte c.q. nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst. Overige schade als gevolg van overmacht komt niet voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 12. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

   1. Eureka is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Eureka ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Wederpartij Schriftelijk door Eureka in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

   2. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betalingen heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Eureka gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de Wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van haar betalingsverplichtingen heeft gesteld. 

   3. De Wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Eureka op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.

   4. De Wederpartij is verplicht de schade die Eureka ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.

   5. Indien Eureka de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 13. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN

   1. Het aanbod van Eureka vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren en eventuele bijkomende kosten, zoals bezorg- en reiskosten. Eventueel op locatie van de Wederpartij te maken parkeerkosten komen in elk geval voor rekening van de Wederpartij, ook indien dit niet uitdrukkelijk in het aanbod van Eureka is vermeld.

   2. Bij de prijs van de Diensten zijn niet inbegrepen de kosten te voldoen aan derden, zoals budgetten voor online marketingcampagnes; de Wederpartij is verantwoordelijk voor de betaling van deze externe kosten aan de betreffende derden. De Wederpartij is in dat kader voorts zelf verantwoordelijk voor het instellen van haar advertentiebudgetten en, voor zover van toepassing, de duur van adverteren. De kosten in verband met het stilzwijgend door laten lopen van advertentiecampagnes of foutief ingestelde budgetten, kunnen nimmer op Eureka worden verhaald.

   3. Indien en voor zover de prijs en eventuele kosten op basis van nacalculatie zijn aangeboden, worden de daadwerkelijk door of namens Eureka gewerkte uren c.q. gemaakte kosten aan de Wederpartij doorberekend.

   4. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Eureka vermelde en door de Wederpartij verschuldigde bedragen exclusief btw, met dien verstande dat een aanbod gericht aan Consumenten bedragen (mede) inclusief btw vermeldt.

   5. Behoudens voor zover Partijen reeds uitdrukkelijk en Schriftelijk anders zijn overeengekomen, is Eureka gerechtigd gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling te vorderen, met dien verstande dat Eureka een Consument in het kader van een consumentenkoop nimmer zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs.

   6. Eureka is niet gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst voor zolang de Wederpartij in gebreke is met de voldoening van enige op haar rustende en reeds opeisbare betalingsverplichting jegens Eureka.

   7. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door Eureka aangewezen wijze en binnen de door Eureka aangezegde of vermelde termijn. In geval van overboeking hanteert Eureka een standaardbetalingstermijn van 15 dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken, bijvoorbeeld in het kader van een aanbetaling.

   8. In geval van betaling aan Eureka middels automatische incasso is overeengekomen, de machtiging tot automatische incasso wordt ingetrokken of in geval een betaling wordt gestorneerd, dan dient de betaling alsnog middels overboeking te geschieden, binnen de door Eureka op de betreffende factuur vermelde termijn.

   9. Eureka is gerechtigd de aan de Wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.

   10. De Wederpartij is steeds gehouden te betalen zonder beroep op opschorting of verrekening, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument, in de weg staat.

   11. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat dit verzuim intreedt, is de Wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente indien de Wederpartij handelt in hoedanigheid van Consument.

   12. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Wederpartij.

ARTIKEL 14. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

   1. Eureka is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door de Wederpartij verstrekte gegevens, een andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien dan wel een andere omstandigheid die niet aan Eureka kan worden toegerekend.

   2. Eureka verleent de Diensten naar beste inzicht en vermogen. Behoudens voor zover uit de aard en/of strekking van de Diensten dwingend een resultaatverplichting voortvloeit, verbindt Eureka zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis; Eureka kan in die gevallen nimmer garanderen dat de resultaten worden behaald die de Opdrachtgever met het aangaan van de Overeenkomst beoogt te behalen en aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.

   3. De Wederpartij is zich ervan bewust dat Eureka ter zake opgeleverde websites redelijkerwijs geen volledige bescherming kan bieden tegen de veiligheidsrisico’s die een verbinding met het internet meebrengt en dat deze risico’s groter zijn in het geval van een permanente verbinding met het internet. Indien de Wederpartij deze risico’s wenst te verkleinen of uit te sluiten, dient de Wederpartij voor eigen rekening en risico een deugdelijke firewall en virusbeveiliging op te zetten, behoudens voor zover uitdrukkelijk is overeengekomen dat de Diensten van Eureka ook daarin voorzien. 

   4. Eureka is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door fouten, misconfiguratie en het niet meer werken van een opgeleverde website doordat bepaalde scripts, codes of plug-ins niet meer werken bij verouderde versies van scripttalen of plug-ins van derden die niet meer kunnen worden geüpdatet of in andere zin tot problemen leiden.

   5. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, is Eureka nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van vermissing, verwisseling of beschadiging van data en overige gegevens van de Wederpartij.

   6. Eureka is niet aansprakelijk voor schending van (intellectuele eigendoms)rechten van de Wederpartij door derden.

   7. Eureka is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen of te verrichten onderhoud aan servers en andere systemen waarvan de Dienstverlening van Eureka afhankelijk is.

   8. Eureka is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.

   9. Mocht Eureka aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Eureka te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Wederpartij dient Eureka hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Eureka ter zake vervalt.

   10. De aansprakelijkheid van Eureka is beperkt tot het alsnog deugdelijk verlenen van de Diensten dan wel herstel of vervanging van de Producten waarop de aansprakelijkheid van Eureka betrekking heeft. Indien zodanig herstel of vervanging niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van Eureka beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Eureka betrekking heeft.

   11. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Eureka een jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.

   12. Indien de Wederpartij ter uitvoering van de Overeenkomst aan Eureka goederen, zoals databestanden, afbeeldingen, video’s etc. verstrekt die beschermd zijn krachtens de Auteurswet of enig ander intellectueel eigendomsrecht, staat de Wederpartij ervoor in dat geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Eureka in en buiten rechte van alle gevolgen voortvloeiende uit het gebruik, de verveelvoudiging of reproductie daarvan.

   13. De Wederpartij vrijwaart Eureka van zijn eventuele aanspraken en aanspraken van derden voor schade waarvan de oorzaak aan anderen dan Eureka toerekenbaar is. Indien Eureka uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Eureka zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Eureka, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Eureka en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

   14. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 15. | INTELLECTUELE EIGENDOM

   1. Eureka dan wel derde die als maker van het Werk geldt, behoudt zich alle rechten en bevoegdheden van intellectuele eigendom voor die hem volgens de wet, zoals de Auteurswet, toekomen. Het eigendom van door of namens Eureka (op)geleverde Werken, maar ook van geleverde e-books en van de inhoud van (online) cursussen en trainingen, blijft bij de maker rusten. Deze goederen mogen door de Wederpartij uitsluitend worden gebruikt voor de door Partijen bij het aangaan van de Overeenkomst beoogde gebruiksdoeleinden en buiten deze gebruiksdoeleinden aldus niet worden verveelvoudigd, gereproduceerd, bewerkt of doorgegeven aan derden, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Eureka of derde die geldt als maker van het Werk.

   2. De bronbestanden van tools,zoals Photoshop en Illustrator, die directe toegang hebben tot een Werk, kunnen niet worden gedeeld, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen en de Wederpartij de daarvoor bedongen meerprijs heeft voldaan.

   3. Een aan de Wederpartij toerekenbare schending van het bepaalde in de vorige leden, geeft de maker van het Werk het recht om onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk, alsmede een nader aan de hand van de aard en omvang van de inbreuk vast te stellen schadevergoeding te vorderen.

   4. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, behoort niet tot de Diensten het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de Wederpartij.

   5. Tenzij dit redelijkerwijs niet van de Wederpartij kan worden gevergd, is Eureka te allen tijde gerechtigd om zijn naam op het Werk te vermelden dan wel te laten verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het Wederpartij niet toegestaan om het Werk zonder vermelding van deze naam te gebruiken. 

   6. Eureka heeft het recht een Werk of delen daarvan openbaar te maken en/of te (doen) vermenigvuldigen ten behoeve van zijn eigen promotie op bijvoorbeeld zijn website, in zijn portfolio, op sociale media, in gedrukt materiaal etc.,zonder dat hiervoor voorafgaand toestemming van de Wederpartij is vereist en zonder dat dienaangaande enige vergoeding behoeft te worden betaald.

ARTIKEL 16. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

   1. Alle fysieke Producten blijven eigendom van Eureka totdat de Wederpartij ter zake de betreffende Overeenkomst al haar betalingsverplichtingen jegens Eureka is nagekomen.

   2. Het de Wederpartij verboden de fysieke Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

   3. Indien derden beslag leggen op de fysieke Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Wederpartij verplicht Eureka hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

   4. Bij overtreding van het in dit artikel gestelde, wordt het uit hoofde van de Overeenkomst door de Wederpartij verschuldigde, terstond volledig opeisbaar.

   5. De Wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Eureka of door Eureka aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de fysieke Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. De Wederpartij dient Eureka op eerste verzoek alle informatie te verschaffen teneinde zijn eigendomsrechten te kunnen uitoefenen.

   6. Als de Wederpartij, nadat de fysieke Producten door Eureka aan haar zijn geleverd, aan haar verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Producten als de Wederpartij haar verplichtingen uit een later gesloten Overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 17. | SLOTBEPALINGEN

   1. Eureka is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. In een voorkomend geval zal de Wederpartij daarvan in kennis worden gesteld, waarbij de gewijzigde algemene voorwaarden aan haar worden verstrekt en waarna deze van toepassing zijn. In geval van een Consument geldt dat gewijzigde algemene voorwaarden niet op een lopende Overeenkomst van toepassing zijn indien en voor zover de wijzigingen tot nadeel van hem strekken.

   2. Op iedere Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

   3. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

   4. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Amsterdam wordt in eerste aanleg aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen, onverminderd het recht van Eureka een andere volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen. Indien de Wederpartij een Consument is, is de Consument gerechtigd de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen nadat Eureka Schriftelijk heeft aangekondigd bij de door hem aangewezen rechter te willen procederen.

   5. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandstalige versie daarvan steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.

bottom of page